لیست قیمت مهره قفلی

مهره قفلی که به نام های مهره خود قفل شونده، مهره گشتاور غالب، مهره سف نیز شناخته می شود. این محصول که در برابر شل شدن مقاومت می کند. مهره قفلی یک بست داخلی با رزوه است که به تنهایی یا در هماهنگی با اجزای دیگر دارای قابلیت قفل است. یکی از راه های جلوگیری از ارتعاش ناشی از شل شدن یک اتصال پیچ و مهره ای هستند.

این مهره که منحصراً از فلز ساخته شده اند. فوق العاده قابل اعتماد هستند و برخی از کلاس های مهره های قفلی را می توان. به دلیل تعداد چرخه های گشتاور غالب که می تواند ارائه دهد. استاندارد نظامی در نظر گرفت. اینها را می توان در دماهای بالا استفاده کرد. و در هنگام بسته شدن بارها را توزیع کرد.

اکثر آن ها را می توان چندین بار استفاده مجدد کرد . اما اکثریت از نوع غالب هستند. که به دلیل استفاده های متعدد از بین می روند. گشتاور غالب در بسیاری از کاربردها کاهش می یابد. و توانایی مهره برای گرفتن پیچ را کاهش می دهد.