لیست قیمت میخ پرچ زرد

میخ پرچ زرد

میخ پرچ زردیک اتصال دهنده مکانیکی است. که از یک شافت استوانه ای صاف و دارای سر تشکیل شده. برای اتصال دائمی دو یا چند قطعه به یکدیگر استفاده می شود. دستگاه پرچ کن توسطپرچ عملیات پرچکاری را انجام می دهد. پرچ کاری به عملیاتی گفته می شود که دو یا چند قطعه به وسیله قطعه واسطه به نام پرچ به یکدیگر متصل می گردند. از عملیات پرچ کاری برخلاف پیچ و مهره به عنوان یک اتصال دائمی نیز میتوان یاد کرد و باید زمانی از پرچ کاری استفاده کرد که دیگر نیازی به جداسازی قطعات نداریم.