مهره پرچی

مهره پرچی

مهره پرچی یه منظور اتصال قطعات مختلف طراحی می گردد و در انواع و مدل های مختلف تولید می گردد. مهره پرچی شش گوشه ، مهره پرچی سرگرد ، مهره پرچی سر خزینه ، مهره پرچی سر فلچی ، مهره پرچی شش گوش سر فلنچی و غیره گونه هایی در این مدل می باشد.

به دﻻﺋﻞ زﯾﺮ از مهره پرچی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دو ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:

  • اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ، ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﺮه را در ﭘﺸﺖ ﮐﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺖ، ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از مهره پرچی راه ﺣﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ.
  • از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ مهره پرچی اﻧﺘﺨﺎبی تعیین ﻣﯽ شود ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮچ ﮐﺎری اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻄﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺳﺎﯾﺰ مهره پرچی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.