لیست قیمت مهره پرچی

مهره پرچی

مهره پرچی (  rivet nust ) یکی از انواع مهره‌های پرچی می‌باشد که درون بدنه‌اش رزوه وجود دارد . این مهره یک استوانه است که داخل آن رزوه شده و دارای لبه ای در قسمت انتهایی خود است. این مهره می‌تواند هنگام کار به طور کامل از یک طرف پانل نصب شود. مانند یک پرچ معمولی، بدنه آن در قسمت کور شکل می‌گیرد. وجود لبه در این مهره‌ها باعث می‌شود در شرایط بار غیر عادی در برابر بیرون کشیدن مقاومت کند. از آنجا که مهره‌ها می‌توانند بدون دسترسی به دو طرف پانل نصب شوند، آن‌ها برای اتصال قطعات به بدنه، لوله یا اکستروژن ایده آل هستند. این نوع اتصال دهنده‌ را می‌توان روی تمام فلزات  نصب کرد.

به دﻻﺋﻞ زﯾﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دو ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:

  • اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ، ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﺮه را در ﭘﺸﺖ ﮐﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺖ، ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از مهره پرچی راه ﺣﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ.
  • از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ مهره اﻧﺘﺨﺎبی تعیین ﻣﯽ شود ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮچ ﮐﺎری اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻄﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺳﺎﯾﺰ مهره پرچی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.