لیست قیمت میخ پرچ رنگی

میخ پرچ رنگی

میخ پرچ رنگی یک اتصال دهنده مکانیکی است. که از یک شافت استوانه ای صاف و دارای سر تشکیل شده. برای اتصال دائمی دو یا چند قطعه به یکدیگر استفاده می شود. دستگاه پرچ کن توسط پرچ عملیات پرچکاری را انجام می دهد. پرچ کاری به عملیاتی گفته می شود که دو یا چند قطعه به وسیله قطعه واسطه به نام پرچ به یکدیگر متصل می گردند. از عملیات پرچ کاری برخلاف پیچ و مهره به عنوان یک اتصال دائمی نیز میتوان یاد کرد و باید زمانی از پرچ کاری استفاده کرد که دیگر نیازی به جداسازی قطعات نداریم.